Audiitori kutsetegevuseks on auditeerimine, klientide nõustamine ja muude ülesannete täitmine, mis tulenevad seadustest. Seadused näevad audiitorile ette erinevaid kutsetegevusi, milleks on audit, ülevaatus aga ka näiteks mitterahalise omakapitali sissemakse kontroll.

Millisel juhul kuuluvad raamatupidamise aastaaruanded auditi või ülevaatuse kohustuse alla?

Tulenevalt Audiitortegevuse seadusest on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslike ettevõtetele, kelle majandusaasta aruannetes kajastatud näitajatest vähemalt kaks ületavad järgnevaid tingimusi:

Audit Ülevaatus
Müügitulu või tulu 4 000 000 eurot 1 600 000 eurot
Varad bilansipäeva seisuga 2 000 000 eurot 800 000 eurot
Keskmine töötajate arv 60 inimest 24 inimest

Või vähemalt üks alltoodud tingimustest:

Audit Ülevaatus
Müügitulu või tulu 12 000 000 eurot 4 800 000 eurot
Varad bilansipäeva seisuga 6 000 000 eurot 2 400 000 eurot
Keskmine töötajate arv 180 inimest 72 inimest

Audit on kohustuslik ka sihtasutustele, mille asutajaks on riik, avalik-õiguslik juriidiline isik, kohalik omavalitsus, erakond või äriühing, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, samuti testamendi alusel asutatud sihtasutusele või sihtasutusele, mille auditi kohutus tuleneb põhikirjast või nõukogu otsusest.

Ülevaatus on kohustuslik neile sihtasutustele, kelle raamatupidamise aastaaruandes toodud näitajatest vähemalt üks ületab alljärgnevaid tingimusi:

  1. Müügitulu või tulu 15 000 eurot
  2. Varad bilansipäeva seisuga kokku 15 000 eurot.

Lisaks on raamatupidamise aastaaruande audit või ülevaatus kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamise kohustuslasele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale, kohaliku omavalitsuse üksusele ning äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.

Finantsaudit ja ülevaatus

Audit on töövõtt, mis annab avalikkusele kindlust, et raamatupidamisaruannetes ei esine olulisi väärkajastamisi. Auditi tulemuseks on positiivset kindlustunnet andev aruanne, kus öeldakse, kas raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.

Auditi hea kvaliteet aitab finantsaruandluse usaldusväärsuse ja tõhususe edendamisega kaasa majanduse korrapärasele toimimisele. Audiitori arvamus tõstab finantsinformatsiooni usaldatavust. Siiski ei vabasta aastaaruande auditeerimine juhtkonda vastutusest ega siirda vastutust informatsiooni tõepärasuse eest audiitorile.

Väiksemad ja vähema avaliku huvi all olevad ettevõtted ei vaja sageli sellist kindlustunnet oma aruannetele, mida audit pakub, neile vajalik teenus võib olla ülevaatus.

Võrreldes auditiga pakub ülevaatus avalikkusele väiksemat kindlustunnet ja seda kasutatakse väiksema avalikkuse huvi all olevate üksuste puhul. Tulenevalt töö iseloomust ja läbiviimisele kuluva aja hulgast maksab tavaliselt ülevaatus kliendile ka vähem kui audit.
Finantsinformatsiooni ülevaatuse tulemusena esitab audiitor aruande, mis annab vähem kindlust kui auditi aruanne, kuid valmib kiiremini ning väiksemate kuludega. Ülevaatuse tulemusel esitab audiitor tavapärasest sõltumatu audiitori aruandest nö tagurpidise, läbi topelt eituse esitatud arvamuse.

Pakendiaudit

Pakendiauditi läbiviimise aluseks on pakendiseadus §241, mille kohaselt rakendus alates 01.01.2015 nõue, et enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega peab olema pakendiettevõtte või taaskasutusorganisatsiooni pakendiaruande kohta väljastatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

Pakendiauditi eesmärk on anda hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta. Seeläbi tagatakse täpsem aruanne ja selle kaudu märgatavalt suurem kindlus tegelikult turule toodud ja taaskasutatud pakendimassi osas.

Sõltuvalt sellest, kes tellib auditi ja kui suur on pakendite aastane maht, tuleb valida ka õige audiitorkontrolli liik. Pakendiaruande audiitorkontrolli liike on kaks: põhjendatud kindlustandev töövõtt ning piiratud kindlustandev töövõtt. Sõltumata töövõtu liigist, viiakse audiitorkontroll läbi vastavalt rahvusvahelisele kindlustandvate teenuste standardile ISAE 3000 „Kindlustandvad teenused, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või ülevaatused“.

Muud teenused

Lisaks ülal kirjeldatud auditile ja ülevaatusele osutavad audiitorid veel teisigi erinevaid teenuseid. Osad on neist kindlustandvad nagu näiteks mitterahalise sissemakse hindamine. Lisaks pakuvad aga audiitorid ka teenuseid, mille puhul rakendatakse audiitori kutsealast kompetentsi erinevatest asjaoludest, tehingutest või toimingutest parema ülevaate saamiseks.